Услови

Ви благодариме за посетата на оваа веб-страница.

Ве молиме, внимателно да ги прочитате условите и одредбите содржани во овој документ бидејќи со секоја употреба на оваа веб-страница се подразбира вашата согласност за прифаќање на условите и на правилата за употреба  што се наведени во овој документ.

Со пристапување на оваа страница, вие се согласувате да се придржувате кон условите на користење, на сите применливи закони и регулативи, и се согласувате дека сте одговорни за усогласеност со сите важечки локални регулативи. Доколку не се согласувате со било кој од овие услови, не ја користете оваа страница. Материјалите кои што се содржани во оваа веб-страница се заштитени со законот за индустриска сопственост.

Сопственост

Оваа веб-страница е во сопственост на ОПТИКА ОКУЛИСТА Скопје. Сите права во однос на оваа веб страница припаѓаат на ОПТИКА ОКУЛИСТА Скопје.

Заштита на лични податоци

Со регистрирањето на нашата веб страница истовремено изјавувате дека сте запознати со  Политиката за заштита на личните податоци на ОПТИКА ОКУЛИСТА

Оваа политика е применлива исклучиво за вев-страницата okulista.mk. ОПТИКА ОКУЛИСТА не сноси никаква одговорност за прекршувањето на важечките одредби за заштита на личните податоци кои би се појавиле како резултат на користење на веб-страниците чиј линк е објавен на нашата вев-страница.

Сите лични податоци кои ќе ги внесете при регистрирањето на нашата веб-страница ќе се користат исклучиво за намената за која се внесени (плаќање, достава, рекламации и слично).

Податоци од финансиска природа не се чуваат. Останатите податоци податоците кои ги внесувате на веб страната се строго за интерна употреба (координација при производството на нарачаните производи, однос со купувачите и слично.) и истите нема да се прикажуваат на други лица за било кој основ.

ОПТИКА ОКУЛИСТА нема пристап до финансиските податоци поврзани со трансакциите (број на сметка, кредитна картичка и слично). Истите се процесираат преку овластената Банка со цел наплата за договорената купопродажба. Од своја страна, овластената банка има имплементиран ситурен систем за on-line наплата, со цел заштита на податоците на клиентот. При трансакциите, ОПТИКА ОКУЛИСТА добива само информација за успешно извршена уплата.

Правила за on-line продажба

Сите информации прикажани на оваа веб страница, вклучувајќи ги цените, спецификациите, достапноста на производите и слично, се исклучиво од информативна природа.

И покрај континуираните напори на уредниците на веб- страницата за што поголема прецизност и ажурност на прикажаните информации, може да се случат грешки, па поради тоа не даваме никакви гаранции во однос на комплетноста, точноста, подобноста за одредена употреба или достапноста на производите и/или услугите кои се понудени на веб-страницата, како и информациите поврзани со нив. Секое потпирање на прикажаните информации е на Ваш сопствен ризик.

Во ниту еден случај ОПТИКА ОКУЛИСТА не сноси одговорност за штета настаната поради информациите објавени на веб-страницата.

Оваа веб страница апликациите од било каков вид, им се достапни на корисниците “какви што се” без гаранција од било кој вид.

ОПТИКА ОКУЛИСТА не превзема никаква одговорност за било каква штета причинета од посета на оваа страница или како резултат на таквата посета.

Секоја информација за производ или други информации објавени на веб страницата се добиени врз основа на расположливите податоци на компанијата ОПТИКА ОКУЛИСТА. Во исто време, таквите информации не можат да се сметаат како гаранции или обврски од страна на ОПТИКА ОКУЛИСТА.

ОПТИКА ОКУЛИСТА има право, без претходна најава, да направи промени во било кој дел на оваа страница, како и да ја прекине работата на одделни делови на страницата или целата страница во секое време по сопствена одлука.

ОПТИКА ОКУЛИСТА може да ги промени условите за користење на својата веб-страница во било кое време без претходна најава.

Промената на цените нема да се имплементира на прифатените нарачки. Наведеното се однесува како во случаи на подоцнежно зголемување, така и во случаи на подоцнежно намалување на продажната цена.

Купувачот може да ја откаже, дополни или корегира нарачката во било кое време, пред да го реализира плаќањето.

По извршената нарачка, на регистрираната е-mail адреса на купувачот се испраќа соодветна потврда.

Нарачката се смета за потврдена дури по извршувањето на уплатата, од кога започнува да се пресметува и договорениот рок за изработка / испорака.

Купувачот прифаќа дека ОПТИКА ОКУЛИСТА има право да задоцни со изработката / испораката на нарачаните производи, но не повеќе од 4 работни дена, сметано од крајниот датум наведен на потврдата за нарачката.

Доколку последниот рок за изработка / испорака паѓа во ден недела или државен празник, последниот ден од рокот ќе биде првиот следен работен ден.

Купувачот има право да ја откаже нарачката доколку ОПТИКА ОКУЛИСТА задоцни со изработката / испораката повеќе од 2 работни дена.

Изработените производи Купувачот може да ги подигне на местата посочени од ОПТИКА ОКУЛИСТА.

Доколку Купувачот избере дополнителна услуга – достава – на изработените производи, истите ќе бидат доставени на адресата за испорака која задолжително треба да ја доставите при креирање на нарачката.

Доставата на нарачаните проиводи се врши на територијата на Р.Македонија. Доставата се наплатува согласно утврдените цени на ОПТИКА ОКУЛИСТА.

Купувачот  е должен при превземање на производите да ги прегледа истите и веднаш при примопредавањето да даде рекламација за евентуалните видливи недостатоци, како и за несогласувањето во количеството на производите.

Забелешките (рекламациите) се евидентираат во примопредавателниот документ (испратница и слично).

ОПТИКА ОКУЛИСТА нема да ги признае рекламациите за видливите недостатоци на производите и за неусогласеното количество на истите, кои ќе бидат истакнати од Купувачот по извршеното примопредавање.

За недостаток на производите нема да се смета неусогласеноста на боите (опишана вопоглавјето “Усогласеност на бои“ во овој документ, како и несоодветноста на производите за определена намена, освен ако Купувачот при нарачувањето го известил ОПТИКА ОКУЛИСТА за намената за која му се потребни производите.

ОПТИКА ОКУЛИСТА ќе ги прифати уредно пријавените и основани рекламации на
купувачот. Во случај на прифатена рекламација, ОПТИКА ОКУЛИСТА ќе ги отстрани недостатоците во истиот рок кој бил предвиден за изработка / испорака.

Важечкото право

Секоја причина за правна акција или судси процес во врска со веб страницата на ОПТИКА ОКУЛИСТА или неговата употреба треба да биде регулиранa во согласност со законодавството на Република Северна Македонија.

DOSTAVA I ROK NA ISPORAKA

Po zavr{uvaweto na procesot na pla}awe i kompletirawe na nara~kata, va{ite podatoci za dostava i telefonskiot broj za kontakt }e bidat preneseni na dostavuva~ot. Dokolku ne ve pronajde na adresata za dostava, dostavuva~ot }e go koristi za kontakt telefonskiot broj {to vie }e ni go dadete.

Dokolku dostavuva~ot ne ve pronajde ni na telefonskiot broj, }e bidete kontaktirani od na{ite operatori za dogovarawe termin za dostava. Dokolku i posle vtoriot obid za dostava ne ja podignete pratkata, proizvodot }e bide vraten vo na{ite prostorii.

Dostavata se napla}a soglasno cenovnikot na logisti~kiot partner. Dostavata na proizvodite na vklu~uva osiguruvawe pri transport. Dokolku kupuva~ot saka da go osigura proizvodot pri transport, dol`en e li~no da stapi vo kontakt so logisti~kiot partner.
Rokot na dostava za proizvodite koi se na lager e 4-5 dena. Dokolku odreden proizvod vo momentot go nema na lager, rokot na isporaka mo`e da bide podolg od 4 nedeli.

Odgovornosta za transportot na proizvodite e na teret na logisti~kiot partner od momentot na prevzemawe na proizvodot od na{ite prostorii do momentot na predavawe na proizvodot na nazna~eniot prima~. Optika Okulista se ograduva od odgovornosta za site {teti nastaniti pri nepravilen transport na stokite.

REKLAMACII I REFUNDACIJA NA SREDSTVA

Kupuva~ot e dol`en da go pregleda proizvodot i negovata ispravnost vedna{ pri priemot i da ja izvesti optika Okulista za eventualni zabele{ki i nepravilnosti vo rok od tri dena od priemot na proizvodot.

Dokolku kupuva~ot smeta deka proizvodot e nefunkcionalen od odredena pri~ina, ima pravo da go vrati istiot vo rok od 7 dena od priemot na proizvodot i da bara soodvetna zamena.

Dokolku problemot so odreden proizvod ne mo`e da se re{i so soodvetna zamena, kupuva~ot mo`e da bara refundacija na sredstvata, a so toa kupuva~ot se obvrzuva da go vrati proizvodot nekoristen, neo{teten i vo originalna ambala`a.

Refundacija na sredstva ne se vr{i na proizvod koj e otvoren, koristen ili koj e nara~an i/ili obraboten po specijalna nara~ka za odreden kupuva~ (na primer specijalno nara~ani stakla i/ili stakla montirani na odredena ramka). Refundacija na sredstva ne se vr{i na proizvod koj e mehani~ki o{teten odnosno izgreban, iskr{en, zgme~en.

Ne se vr{i refundacija na sredstva dokolku liceto koe ja vr{elo nara~kata ima pomalku od 18 godini.